Usuanie lotnych związków organicznych

Lotne związki organiczne (VOCs, z ang. Volatile Organic Compounds) to grupa związków organicznych cechująca się wysoką prężnością pary i niską rozpuszczalnością w wodzie, przez co z łatwością odparowują przechodząc w postać gazową. Wiele z związków VOCs jest niebezpieczna dla zdrowia ludzi i wpływa negatywnie na środowisko. Związki te też powodują powstawanie odoru uciążliwego dla otoczenia. Pary rozpuszczalników mieszają się z powietrzem i stanowią istotny problem funkcjonowania wielu zakładów przemysłowych. Przy niskich stężeniach konieczne jest ich usuwanie ze względu na oddziaływanie na środowisko i wymogi prawne, natomiast przy wysokich stężeniach odzysk rozpuszczalników z powietrza jest preferowany ze względów ekonomicznych.

Systemy adsorpcyjne do redukcji VOCs

Usuwanie lotnych związków organicznych z powietrza w filtrze ze złożem węgla aktywnego jest bardzo wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniem redukcji emisji tych związków. Strumień powietrza z ładunkiem zanieczyszczeń przepływa przez złoże materiału adsorpcyjnego o wysokiej porowatości. W trakcie przepływu z gazu usuwane są zanieczyszczenia w konsekwencji procesu adsorpcji (głównie fizycznej).

Oczyszczony gaz (powietrze) jest następnie odprowadzane do otoczenia. Po wyczerpaniu pojemności adsorpcyjnej węgiel aktywny może być wymieniony na nowy, a zużyty przekazany do regeneracji lub utylizacji. Przy wysokim stężeniu rozpuszczalników w wentylowanym powietrzu preferowane jest stosowanie układów adsorpcyjno-desorpcyjnych, w tym przypadku z cyklem zmiennotemperaturowym TSA (z ang. Temperature Swing Adsorption). Instalacje składają się wtedy z dwóch lub większej liczby adsorberów/filtrów, w których poszczególne zbiorniki pracują naprzemiennie w trybie adsorpcji i desorpcji. Stężone rozpuszczalniki są następnie kondensowane, separowane i odzyskiwane. Ze względu na stosunkowo prostą konstrukcję układów adsorpcyjnych, koszty inwestycyjne są znacznie niższe w porównaniu z innymi technologiami usuwania lotnych związków organicznych z powietrza wentylowanego.

Projektowanie i wykonanie filtrów adsorpcyjnych

Podczas wyboru technologii kontroli emisji VOCs należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym wymagania prawne, rodzaj substancji i jej stężenie, strumień gazu i jego temperatura. ABC-Z System EKO posiada duże doświadczenie w systemach redukcji emisji par rozpuszczalników metodami adsorpcyjnymi. Zrealizowaliśmy systemy m.in. dla zakładów chemicznych, producentów farb i lakierów, lakierni, piekarni, stolarni, stacji benzynowych, zakładów spożywczych, producentów smarów, zakładów z sektora motoryzacyjnego i wiele innych. Nasze instalacje zapewniają skuteczną hermetyzacje pomieszczeń i zbiorników przy zachowaniu niskich kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Potrzebujesz pomocy w doborze rozwiązania? Skontaktuj się z nami!

Back to top